بوم و بر 

:: آپولوئی / دیونوسی - Appollonian/Dionysian

نویسنده: سیما داد
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/literature-encyclopedia/alef/000598-appolloniandionysian.php

این اصطلاح ماخوذ از نام دو تن از خدایان یونان باستان است:اپولو رسول خدایان والهه ی حامی موسیقی طب جوانی ونور بود وگاه باخورشید یکی می شد ودیونوس ، اله کشت و زرع و شراب .
نیچه ، فیلسوف آلمانی در قرن نوزدهم ، این اصطلاح را در کتاب تولد ترادی 1872 به کار برد تا خرد را مقابل غریزه ، فرهنگ را مقابل بدویت و اختمالا ، عقل را در برابر دل قرار دهد . بنا به عقیده نیچه ، در ترادی یونان این عناصر به طور یکسان با هم در هم آمیخته اند به این معنی که گفتگو (نک.گفتگو) عنصر آپولوئی ، و آواز های دسته جمعی و دیثی رامب ها (نک. دیثی رامب) عنصر دیونسی را در بر دارد .
(نک. عبرانیت-یونانیت)