بوم و بر 

:: آرخی لوخی

نویسنده: سیما داد
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/literature-encyclopedia/alef/000599-arkhilookhi.php

(نک. شعر ملون)