بوم و بر 

:: آفاقی/عینی/غیر شخصی - Objective

نویسنده: سیما داد
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/literature-encyclopedia/alef/000601-objective.php

این اصطلاح حداقل در سه زمینه مختلف یعنی علم زیبا شناسی (نک. زیباشناسی) ادبیات ، و نقد (نک.نقد) به کار می رود (برابر نهاده فرنگی اش به تنهایی تحمل بار معنایی آنرا در هر سه زمینه مذکور دارد . اما در زبان فارسی بیان هر یک از این سه جنبه واژه ای خاص می طلبد . از اینرو اصطلاح "آفاقی" یا "عینی" برای معانی فلسفی ، "عینی" یا "غیر شخصی" برای معانی ادبی ، و "غیر شخصی" در زمینه نقد به کار رفته است . )
در زیبا شناسی ، به موجب نظریه آفاقی و عینی ، زیبایی یکی از صفات عینی موجودات است و ذهن انسان به کمک قوائد و اصول معینی آنرا درک می کند . 
در ادبیات ، به اثری عینی و غیر شخصی می گویند ، که نویسنده ظاهرا شخصیت های (نک.شخصیت) خود را به طرزی بی طرف و بدون دخالتی نشان می دهد . در چنین اثری ، نویسنده بیرون از وقایع داستان (یا شعر) قرار دارد و نوشته او در باره افراد دیگر است . اغلب آثار رئالیستی (نک.رئالیسم، مکتب) از این خصوصیت برخوردارند . یعنی ، نویسنده فاصله زیبا شناختی (نک.فاصله زیبا شناختی) را رعایت می کنند .
در نقد ادبی نقد غیر شخصی ، آن است ، که اثر ادبی را فارق از تاثیر گوینده ، شنونده ، و جهان پیرامون آن بررسی می کنند . در این بررسی ، هر اثری ، دنیایی خودبسنده تلقی می شود که به موجب معیار های درونی همان اثر مورد قضاوت و داوری قرار می گیرد .(نک. نقد غیر شخصی)