بوم و بر 

:: آیرون - Eiron

نویسنده: سیما داد
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/literature-encyclopedia/alef/000602-eiron.php

یکی از سه شخصیت قرار دادی (نک.شخصیت قرار دادی) در کمدی قدیم (نک.کمدی قدیم) یونان بوده است . این شخصیت ، فردی ضعیف و خوار بوده که علی رقم ظاهر کم عقل ، از تیز هوشی و زیرکی برخوردار بوده است . این خصلت ها سبب می شود تا آیرون در رویارویی و مقایسه با شخصیت دیگری به نام سرباز لاف زن (نک.سرباز لاف زن) همواره بر او پیشی گیرد .
اسم این شخصیت ، و خصلت آب زیر کاهی او در ادب غرب وجه تسمیه صناعت آیرونی (نک آیرونی) قرار گرفت . 
(نک. شخصیت ، سرباز لاف زن ، لوده ، دلقک.)