بوم و بر 

:: همایش بین المللی "ایران فرهنگی؛ گذشته، حال و آینده" برگزار می شود

نویسنده:
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/news/000665-hamayeshe-beinolmelalie-irane-farhangi-gozashte-hal-va-ayande.php

همایش بین المللی "ایران فرهنگی؛ گذشته، حال و آینده" از سوی موسسه مطالعات ملی و با مشارکت جمعی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی ایران روزهای 23 و 24 آبان ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ضرورت تامل دانشورانه در موضوع "ایران فرهنگی" - که مجموعه ای از حوزه نفوذ و تاثیرگذاری فرهنگ ایرانی است و صرف نظر از گستره سیاسی در منطقه و جهان طی ادوار مختلف شکل گرفته و از طریق عناصری مانند زبان، ادبیات، دین، هنر، میراث فرهنگی و ... تاثیر خود را بر جای گذاشته است و همچنان منشاء اثر می باشد - موسسه مطالعات ملی با مشارکت و همکاری تعدادی از دانشگاهها و مراکز علمی - پژوهشی، همایش بین المللی "ایران فرهنگی؛ گذشته، حال و آینده" را در سال 1387 برگزار می کند.
کمیته برگزار کننده همایش ابراز امیدواری کرده که این همایش با اهتمام و شرکت استادان دانشگاهها و محققان و ایران پژوهان از سراسر جهان مواجه شده و نقش بسزایی در شناسایی ابعاد و دامنه موضوع یادشده ایفا کند.
مقالات دریافت شده در محورها و موضوعات ارائه شده پس از داوری در کمیته علمی همایش، در دو سطح چکیده و مقالات برگزیده به شکل کتاب چاپ خواهد شد. 
همچنین مقالات ممتاز و مبتنی بر پژوهشهای اصیل پس از مراحل ارزیابی در فصلنامه علمی - پژوهشی "مطالعات ملی" نیز منتشر می شود.
کمیته برگزاری همایش از صاحبنظران و ایران پژوهان انتظار دارد در نگارش مقالات، بعد توصیفی، آسیب شناسی و ارائه راهکار را مد نظر قرار دهند. برای مثال انتظار می رود موضوع "تعاملات علمی - فرهنگی در حوزه ایران فرهنگی" بر پاسخگویی بدین پرسشها معطوف شود که "وضعیت گذشته و کنونی تعاملات علمی - فرهنگی در حوزه ایران فرهنگی بر پاسخگویی بدین پرسشها معطوف شود که وضعیت گذشته و کنونی تعاملات علمی - فرهنگی چگونه بوده و هست؟ چه آسیبها و موانعی فراروی این نوع تاملات وجود دارد؟ و برای فائق آمدن بر این موانع چه فرصتهایی موجود و راهکارهایی قابل پیشنهاد است؟"
شناسایی گستره فرهنگی ایران در گذشته، حال و چشم اناز آینده، هم اندیشی ایران پژوهان برای مطالعه علمی گستره ایران فرهنگی، بازشناسایی حوزه فرهنگی ایران برای ایران پژوهان و ایران دوستان، ظرفیت سازی برای همگرایی فرهنگی منطقه ای و حوزه تمدنی و شناسایی و احیای هویتی در گستره جهانی، اهداف این همایش است.
محورهای این همایش نیز عبارتند از : 1- زبان و ادبیات ایرانی (جایگاه زبانهای ایرانی در جهانی، موقعیت کنونی زبان فارسی در منطقه و جهان، آسیبها و چالشهای فراروی گسترش زبان و ادبیات فارسی در گستره ایران فرهنگی، راهکارای تقویت زبان و ادبیات فارسی در حوزه ایران فرهنگی و نقش زبان و ادبیات فارسی در هویت فرهنگی) 2- جایگاه دین در ایران فرهنگی (دین اسلام و تحکیم هویت فرهنگی، نقش علما و شخصیتهای دینی در همگرایی فرهنگی، قرآن و عترت، ادیان توحیدی و ایرانیان و اشاعه دین و علوم دینی) 3- هنر و میراث فرهنگی در گستره ایران فرهنگی (آئینها، نمادها، مشاهیر و اسطوره ها، صنایع دستی، معماری و شهرسازی، خط، کتابت و تذهیب، موسیقی، سینما و رسانه و گردشگری فرهنگی و دینی) 4- تاریخ (نقش ایرانیان و شرق شناسان در ایران فرهنگی، تاریخ ایران فرهنگی، مورخان ایران فرهنگی، چالشهای تاریخ نگاری ایران فرهنگی، تاریخ ایران فرهنگی در نظام آموزشی) و 5- فرهنگ (ایران فرهنگی، هویت و همگرایی منطقه ای، ایران فرهنگی و نظام بین المللی، ایران فرهنگی و جهانی شدن، ایران فرهنگی و دیپلماسی عمومی، ایران فرهنگی، چالشها و فرصتها، استراتژی وحدت در ایراتن فرهنگی، تعاملات علمی - فرهنگی در گستره ایران فرهنگی).