بوم و بر 

:: آیرونی بلاغی - Rhetorical Irony

نویسنده: سیما داد
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/literature-encyclopedia/alef/000669-rhetorical-irony.php

(نک. آیرونی)