بوم و بر 

:: شماره 1 : بزنم نعره ولیکن ز تو بینم هنرا

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000794-no1.php

گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور   بزنم نعره ولیکن ز تو بینم هنرا
اثر میر نخواهم که بماند به جهان   میر خواهم که بماند به جهان در اثرا
هر که را رفت، همی باید رفته شمری   هر که را مرد، همی باید مرده شمرا