بوم و بر 

:: شماره 3 : که نام نیک تو دامست و زرق‌مر نان را

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000796-no3.php

به نام نیک تو، خواجه، فریفته نشوم   که نام نیک تو دامست و زرق‌مر نان را
کسی که دام کند نام نیک از پی نان   یقین بدان تو که دامست نانش مرجان را