بوم و بر 

:: شماره 9 : با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000799-no9.php

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین   با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
باشد گه وصال ببینند روی دوست   تو نیز در میانه‌ی ایشان ببینیا
تا اندران میانه، که بینند روی او   تو نیز در میانه‌ی ایشان نشینیا