بوم و بر 

:: شماره 7 : که گه مادری، گاه مادندرا

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000800-no7.php

جهانا! چه بینی تو از بچگان   که گه مادری، گاه مادندرا؟
نه پاذیر باید تو را نه ستون   نه دیوار خشت و نه زآهن درا