بوم و بر 

:: شماره 6 : بانگک بر برده به ابر اندرا

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000801-no6.php

پوپک دیدم به حوالی سرخس   بانگک بر برده به ابر اندرا
چادرکی دیدم رنگین برو   رنگ بسی گونه بر آن چادرا
ای پرغونه و باژگونه جهان   مانده من از تو به شگفت اندرا