بوم و بر 

:: شماره 8 : که مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000802-no8.php

کس فرستاد به سر اندر عیار مرا   که: مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا
وین فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت   برهاناد ازو ایزد جبار مرا