بوم و بر 

:: شماره 12 : خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000805-no12.php

با خردومند بی‌وفا بود این بخت   خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت
خود خور و خود ده، کجا نبود پشیمان   هر که بداد وبخورد از آن چه که بلفخت