بوم و بر 

:: شماره 13 : باده انداز، کو سرود انداخت

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000806-no13.php

رودکی چنگ بر گرفت و نواخت   باده انداز، کو سرود انداخت
زان عقیقین میی، که هر که بدید   ز عقیق گداخته نشناخت
هر دو یک گوهرند، لیک به طبع   این بیفسرد و آن دگر بگداخت
نابسوده دو دست رنگین کرد   ناچشیده به تارک اندر تاخت