بوم و بر 

:: شماره 14 : گفتی دم گرگ یا پلنگ است

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000807-no14.php

آن صحن چمن، که از دم دی   گفتی: دم گرگ یا پلنگ است
اکنون ز بهار مانوی طبع   پرنقش و نگار همچو ژنگ است
بر کشتی عمر تکیه کم کن   کاین نیل نشیمن نهنگ ست