بوم و بر 

:: شماره 15 : گر چه اکنونت خواب بر دیباست

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000808-no15.php

زیر خاک اندرونت باید خفت   گر چه اکنونت خواب بر دیباست
با کسان بودنت چه سود کند؟   که به گور اندرون شدن تنهاست
بار تو زیر خاک مور و مگس   چشم بگشا، ببین: کنون پیداست
آن که زلفین و گیسویت پیراست   گر چه دینار یا درمش بهاست
چون ترا دید زردگونه شده   سرد گردد دلش، نه نابیناست