بوم و بر 

:: شماره 16 : کجا میر خراسانست، پیروزی آنجاست

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000809-no16.php

امروز به هر حالی بغداد بخاراست   کجا میر خراسانست، پیروزی آنجاست
ساقی، تو بده باده ومطرب تو بزن رود   تا می خورم امروز، که وقت طرب ماست
می هست ودرم هست و بت لاله رخان هست   غم نیست وگر هست نصیب دل اعداست