بوم و بر 

:: شماره 17 : آن شناسد که دلش بیدار است

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000810-no17.php

این جهان پاک خواب کردار است   آن شناسد که دلش بیدار است
نیکی او به جایگاه بد است   شادی او به جای تیمار است
چه نشینی بدین جهان هموار؟   که همه کار او نه هموار است
کنش او نه خوب و چهرش خوب   زشت کردار و خوب دیدار است