بوم و بر 

:: شماره 19 : چنان که درد کسان بر دگر کسی خوارست

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000812-no19.php

به خیره برشمرد سیر خورده گرسنه را   چنان که درد کسان بر دگر کسی خوارست
چو پوست روبه ببینی به خان واتگران   بدان که: تهمت او دنبه‌ی به سر کارست