بوم و بر 

:: شماره 20 : چاو چاوان درست چونانست

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000813-no20.php

مرغ دیدی که بچه زو ببرند؟   چاو چاوان درست چونانست
باز چون بر گرفت پرده ز روی   کروه دندان و پشت چوگانست