بوم و بر 

:: کتاب

نویسنده: آگلایا وترانی
مترجم: علی عبداللهی
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/fiction/short-short-story/000817-ketab.php

دیروز آنگه لا خواب والدینش را می دید . گفت ، جای ترس نیست ، پیش از آنکه بروم ، برایشان یک قبر فراهم خواهم کرد . دیروز والدین آنگه لا مردند . دیروز آنگه لا صاحب یک بچه شد و دیروز بچه 59 سالش شد . دیروز آنگه لا گفت ، پوست نمی داند این مردن کی باید تمام بشود .
دیروز توی روزنامه نوشته بود : دیورز آنگه لا مرده است .
دیروز دختر گفت ، آرزوی کتابی پر از برف دارم.