بوم و بر 

:: شماره 63 : خوشتر آید به گوشم از تکبیر

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000822-no63.php

وقت شبگیر بانگ ناله‌ی زیر   خوشتر آید به گوشم از تکبیر
زاری زیر و این مدار شگفت   گر ز دشت اندر آورد نخجیر
تن او تیر نه، زمان به زمان   به دل اندر همی‌گذارد تیر
گاه گریان و گه بنالد زار   بامدادان و روز تا شبگیر
آن زبان‌آور و زبانش نه   خبر عاشقان کند تفسیر
گاه دیوانه را کند هشیار   گه به هشیار برنهد زنجیر