بوم و بر 

:: شماره 66 : یک نام او عطارد و یک نام اوست تیر

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000825-no66.php

زیرش عطارد، آن که نخوانیش جز دبیر   یک نام او عطارد و یک نام اوست تیر
عاجز شود ز اشک دو چشم و غریو من   ابر بهارگاهی و بختور در مطیر
گیتی چو گاو نیک دهد شیر مر ترا   خود باز بشکند به کرانه خنور شیر