بوم و بر 

:: شماره 67 : نه به آخر بمرد باید باز؟

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000826-no67.php

زندگانی چه کوته و چه دراز   نه به آخر بمرد باید باز؟
هم به چنبر گذار خواهد بود   این رسن را، اگر چه هست دراز
خواهی اندر عنا و شدت زی   خواهی اندر امان به نعمت و ناز
خواهی اندک‌تر از جهان بپذیر   خواهی از ری بگیر تا به طراز
این همه باد و بود تو خواب است   خواب را حکم نی، مگر به مجاز
این همه روز مرگ یکسانند   نشناسی ز یک دگرشان باز
ناز، اگر خوب را سزاست به شرط   نسزد جز تو را کرشمه و ناز