بوم و بر 

:: شماره 68 : دل به بخارا و بتان طراز

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000827-no68.php

روی به محراب نهادن چه سود؟   دل به بخارا و بتان طراز
ایزد ما وسوسه‌ی عاشقی   از تو پذیرد، نپذیرد نماز