بوم و بر 

:: شماره 69 : زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000828-no69.php

زمانه اسب و تو رایض، به رای خویشت تاز   زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز
اگرچه چنگ نوازان لطیف دست بوند   فدای دست قلم باد دست چنگ نواز
تویی، که جور و بخیلی به تو گرفت نشیب   چنانکه داد و سخاوت به تو گرفت فراز