بوم و بر 

:: شماره 70 : درمه بهمن بتاز و جان عدو سوز

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000829-no70.php

چون سپرم نه میان بزم به نوروز   درمه بهمن بتاز و جان عدو سوز
باز تو بی رنج باش وجان تو خرم   بانی و با رود و با نبیذ فنا روز