بوم و بر 

:: شماره 23 : کین جهان پاک بازیی نیرنج

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000830-no23.php

مهر مفگن برین سرای سپنج   کین جهان پاک بازیی نیرنج
نیک او را فسانه واری شو   بد او را کمرت سخت بتنج