بوم و بر 

:: شماره 24 : با دو رخ از شرم لعل و با دو چشم از سحر شوخ

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000831-no24.php

پیشم آمد بامداد آن دلبر از راه شکوخ   با دو رخ از شرم لعل و با دو چشم از سحر شوخ
آستین بگرفتمش، گفتم که: مهمان من آی   داد پوشیده جوابم: مورد و انجیر و کلوخ