بوم و بر 

:: شماره 25 : وی موی تو چنان چوشب ملحد از لحد

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000832-no25.php

ای روی تو چو روز دلیل موحدان   وی موی تو چنان چوشب ملحد از لحد
ای من مقدم از همه عشاق، چون تویی   مر حسن را مقدم، چون از کلام قد
مکی به کعبه فخر کند، مصریان به نیل   ترسا به اسقف وعلوی به افتخار جد
فخر رهی بدان دو سیه چشمکان تست   کامد پدید زیر نقاب از بر دو خد