بوم و بر 

:: شماره 27 : برو به هیچ حوادث زمانه دست مداد

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000834-no27.php

جهان به کام خداوند باد و دیر زیاد   برو به هیچ حوادث زمانه دست مداد
درست و راست کناد این مثل خدای ورا   اگر ببست یکی در، هزار در بگشاد
خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد   که گاه مردم شادان و گه بود ناشاد
... این مصرع ساقط شده ...   خدای چشم بد از ملک تو بگرداناد