بوم و بر 

:: شماره 28 : تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000835-no28.php

چهار چیز مر آزاده را زغم بخرد:   تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد
هر آن که ایزدش این چهار روزی کرد   سزد که شاد زید جاودان و غم نخورد