بوم و بر 

:: شماره 31 : هموار کرد پرّ و بیوکند مویِ زرد،

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000837-no31.php

چون بچه‌ی کبوتر منقار سخت کرد   هموار کرد پرّ و بیوکند مویِ زرد،
کابوک را نخواهد و شاخ آرزو کند   وز شاخ سوی بام شود باز گردگرد