بوم و بر 

:: شماره 33 : خال ترا نقطه‌ی آن جیم کرد

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000838-no33.php

زلف ترا جیم که کرد؟ آن که کرد   خال ترا نقطه‌ی آن جیم کرد
وآن دهن تنگ تو گویی کسی   دانگکی نار به دو نیم کرد