بوم و بر 

:: شماره 36 : واره‌ی باغ و بوستان آمد

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000840-no36.php

گل دگر ره به گلستان آمد   واره‌ی باغ و بوستان آمد
وار آذر گذشت و شعله‌ی او   شعله‌ی لاله را زمان آمد