بوم و بر 

:: شماره 40 : ریشه‌ی عمر من از بیخ بکند

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000844-no40.php

صرصر هجر تو، ای سرو بلند   ریشه‌ی عمر من از بیخ بکند
پس چرا بسته‌ی اویم همه عمر؟   اگر آن زلف دوتا نیست کمند
به یکی جان نتوان کرد سؤال:   کز لب لعل تو یک بوس به چند؟
بفگند آتش اندر دل حسن   آن چه هجران تو از سینه فگند