بوم و بر 

:: شماره 41 : مرگ را سر همه فرو کردند

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000845-no41.php

مهتران جهان همه مردند   مرگ را سر همه فرو کردند
زیر خاک اندرون شدند آنان   که همه کوشک‌ها برآوردند
از هزاران هزار نعمت و ناز   نه به آخر به جز کفن بردند؟
بود از نعمت آن چه پوشیدند   و آن چه دادند و آن چه را خوردند