بوم و بر 

:: شماره 42 : کرا معاینه آید خبر چه سود کند؟

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000846-no42.php

مرا تو راحت جانی، معاینه، نه خب   کرا معاینه آید خبر چه سود کند؟
سپر به پیش کشیدم خدنگ قهر ترا   چو تیر بر جگر آید سپر چه سود کند؟