بوم و بر 

:: شماره 43 : درهستی و نیستی لیمند؟

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000847-no43.php

تا کی گویی که: اهل گیتی   درهستی و نیستی لیمند؟
چون تو طمع از جهان بریدی   دانی که: همه جهان کریمند