بوم و بر 

:: شماره 47 : که چابکیش نیاید همی به لفظ پدید

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000851-no47.php

دریغ! مدحت چون درو آبدار غزل   که چابکیش نیاید همی به لفظ پدید
اساس طبع ثنایست، بل قوی‌تر ازان   ز آلت سخن آمد همی همه مانیذ