بوم و بر 

:: شماره 49 : حال شادیست، شاد باشی، شاید

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000853-no49.php

کار همه راست، آن چنان که بباید   حال شادیست، شاد باشی، شاید
انده و اندیشه را دراز چه داری؟   دولت خود همان کند که بباید
رای وزیران ترا به کار نیابد   هر چه صوابست بخت خود فرماید
چرخ نیارد بدیل تو ز خلایق   و آن که ترا زاد نیز چون تو نزاید
ایزد هرگز دری نبندد بر تو   تا صد دگر به بهتری نگشاید