بوم و بر 

:: شماره 50 : مردم میان دریا و آتش چگونه پاید؟

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000854-no50.php

دریا دو چشم و آتش بر دل همی فزاید   مردم میان دریا و آتش چگونه پاید؟
نیش نهنگ دارد، دل را همی خساید   ندهم، که ناگوارد، کایدون نه خردخاید