بوم و بر 

:: شماره 51 : مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000855-no51.php

اندی که امیر ما باز آید پیروز   مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید
پنداشت همی حاسد: کو باز نیاید   باز آمد، تا هر شفکی ژاژ نخاید