بوم و بر 

:: شماره 52 : شود سرخ رو در دو گیتی به آور

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000856-no52.php

کسی را که باشد بدل مهر حیدر   شود سرخ رو در دو گیتی به آور
ایا سر و بن، در تک و پوی آنم   که: فرغند آسا بپیچم به توبر