بوم و بر 

:: شماره 54 : لاجرم همچو منش نیست قرار

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000858-no54.php

بر رخش زلف عاشق است چو من   لاجرم همچو منش نیست قرار
من و زلفین او نگونساریم   او چرا بر گل است و من بر خار؟
همچو چشمم توانگر است لبم   آن به لعل، این به لؤلؤ شهوار
تا به خاک اندرت نگرداند   خاک و ماک از تو بر ندارد کار
رگ که با پیشیار بنمایی   دل تو خوش کند به خوش گفتار
باد یک چند بر تو پیماید   اند کاو را روان بود بازار
لعل می را ز درج خم برکش   در کدو نیمه کن، به پیش من آر
زن و دخترش گشته مویه کنان   رخ کرده به ناخنان شدکار