بوم و بر 

:: شماره 56 : مگر جودش ابر است و من کشتزار

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000860-no56.php

در مدح ابوالطیب طاهر مصعبی
مرا جود او تازه دارد همی   مگر جودش ابر است و من کشتزار
«مگر» یک سو افکن، که خود هم چنین   بیندیش و دیده‌ی خرد برگمار
ابا برق و با جستن صاعقه   ابا غلغل رعد در کوهسار
نه ماه سیامی، نه ماه فلک   که اینت غلام است و آن پیشکار
نه چون پور میر خراسان، که او   عطا را نشسته بود کردگار