بوم و بر 

:: شماره 57 : هر آینه چو همه می‌خورد گل آرد بار

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000862-no57.php

اگر گل آرد بار آن رخان او، نه شگفت   هر آینه چو همه می‌خورد گل آرد بار
به زلف کژ ولیکن به قد و قامت راست   به تن درست ولیکن به چشمکان بیمار