بوم و بر 

:: شماره 73 : تاخلق جهان را بفگندی به خلالوش

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000864-no73.php

گرد گل سرخ اندر خطی بکشیدی   تاخلق جهان را بفگندی به خلالوش
کافور تو بالوس بود، مشک تو باناک   بالوس تو کافور کنی دایم مغشوش