بوم و بر 

:: شماره 75 : به خدمت آمد، نیکو سگال و نیک اندیش

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000866-no75.php

رهی سوار و جوان و توانگر از ره دور   به خدمت آمد، نیکو سگال و نیک اندیش
پسند باشد مر خواجه را پس از ده سال   که: باز گردد پیر و پیاده و درویش؟