بوم و بر 

:: شماره 60 : چنان گریخت ز دهر دو رنگ، رنگ فتور

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000867-no60.php

به دور عدل تو در زیر چرخ مینایی   چنان گریخت ز دهر دو رنگ، رنگ فتور
که باز شانه کند همچو باد سنبل را   به نیش چنگل خون ریز تارک عصفور